دلم میخواد که درمانم تو باشی

رفیق روز هجرانم تو باشی

نمیرم من به مهمانی عزیزم!

به امیدی که مهمانم تو باشی