به قرآن گر کنی کاری به قفقاز!

بفهمد مادرت در شهر شیراز!!

مکن خبط و مکن خبط و مکن خبط!

که در دل آگه است مادر از این راز


مادر

توضیح تصویر: مادری در خانه سالمندان که مدتها بود لبخند نمیزد :(