اگرچه من طرفداری ندارم

دوبیتی های جون داری ندارم

خدا رو شاکرم تا آخر عمر

که با نامردمان کاری ندارم!