یک ذره تکان انفرادی خورد و..

در سال جهاد اقتصادی خورد و..

بیچاره زمین زیر پایش شُل شد!

از هر کس و ناکس انتقادی خورد و..پ.ن.: این شعر در وصف آن پدرسوخته 3000 میلیاردی و البته در همان زمان گفته شد!