اظهار به داشتن صداقت بکنیم

با هر کس و ناکسی قداست بکنیم

امروز بگوییم و به زیرش بزنیم

چون یاد گرفته ایم «سیاست» بکنیم..


شنبه - 1392/02/14    - قاین***

از اساتیدی که راهنمایی میکنند ممنونم :)