ای مرگ عجیب است که ذلیلی تو، بیا

با منتظرت عجب بخیلی تو، بیا

چون سایه اگرچه در پی من هستی

یک بار! بدون هر دلیلی!، تو بیا