ای پیشوای آزادگی!
دریاب حال این گمشده در آزادراه آزادی را..