چرا گـــــرگ در لباس میشه یارب؟
چرا دشمن همش از خویشه یارب
به چوپان و دروغاش پی نبـــــردیم
نمیدونم تهش چی مــــــیشه یا رب


1390 - زابل