اشعار و قطعات به یاد ماندنی از استاد جلیل صفربیگی را در این صفحه منتشر خواهم کرد..


رد پایت مانده روی برف های کوچه مان
کاش نه برفی ببارد نه بتابد آفتاب


(جلیل صفربیگی)