"اذون" میگن که غیر از "اون" نخونی

ز هرکس غیر از "اون" دل رو برونی

از "اون" در اول وقت گر کنی یاد*

به "او" سوگند همیشه جاودونی
* البته شرمنده ام که خودم هیچ وقت به این شعر عمل نکردم :(