در همین لحظه از زندگی ام در پیرترین زمان نسبت به قبل و جوان ترین زمان نسبت به آینده هستم، هر سنی که داشته باشم مهم نیست، از اکنون لذت خواهم برد.
هکیم