ما را تو بدون چاره میکنی، یعنی چه؟!
بنشسته فقط اشاره میکنی، یعنی چه؟!
من عاشق یک بغل ز احساس تو ام،
اما تو فقط نظاره میکنی، یعنی چه؟!


هادی کامل - نیمه شب چهارشنبه 11 تیر 93 ، قاین