سه حرف. پ د ر

یک دنیا عظمت.

راستی!

نوشته ای دیدم که سلامتی تاجی است بر سر افراد سالم که فقط افراد بیمار قادر به دیدنش هستند.

واژه ای که پدر را توصیف کند نیافتم. فقط اگر خواستید توصیفش را بشنوید، پای حرف کسی بنشینید که از دستش داده.

پدرم!

بهشت کمینه جایگاهت است!

ای که (همیشه) رنجیدی و (هیچ وقت) نرنجاندی..

روحت شاد