سلام

چرتهای مغز من رو از این به بعد به صورت معمولی و در قالب مطلب میگذارم و فقط چرت های منتخب رو در بخش مربوطه قرار میدم تا اینجوری بازخورد چرتهای مغزی بهتر بشوند..

شروع میکنیم با یکی دیگه هست!


هر وقت گفت «هیچ کس نیست جات رو بگیره» مطمئن باش یکی دیگه هست ..

هر وقت تمام امیدت شد یه نفر، مطمئن باش ازش ناامید میشی .. خیلی زود.

(ببین کی گفتم!)


شاد باشید