من رو در کیوکیو، پایتخت مجازی ایرانیان میتونید با این آدرس پیدا کنید :

به زندگی لبخند بزنید لطفا، حتی به زور!

" تنها میتوان به چیزهایی که حقیقت دارند خندید. "  (عباس صادقی زرینی)