حال ماضی ام تمامش پُر زِ تو

در مضارع شوق من آواز تو

حال من خوبه ولیکن یار من!

آرزویم هست فقط پرواز تو



سال 1389، زابل - در جواب احوال پرسی یک دوست