اگرچه ما رفیقامون قشنگند!

و یا از دیدتان خوش آب و رنگند!

اگر یک لحظه جای ما نشینید

ببینید اکثرا از جنس سنگند!!هکیم - دوشنبه 11 فروه دین 93  ( )  http://myqq.ir/ow_userfiles/plugins/smileys/images/animals/animal0048.gif