برای دیدنت لحظه شمارم
از این ثانیه تا اون بی قرارم
اگرچه گر بیایی زود میری
برای دیدنت آروم ندارم