بیخود که نمیگویندش «ماه بنی هاشم»
بنی هاشمی زیباست..
برادرجان ماهش را تصور میتوانی بکنی؟!