من چهره ی پر ز کینه ات را دیدم!

من نقشه ی توی سینه ات را دیدم!

دلخور نشوی اگر که روزی دیدی

تصویر ِ پس ِ زمینه ات را دیدم!سه شنبه 10 تیر 93 ، قاین