دنیا باورنکردنی است! باورکن!
توی این دنیا هروقت فکر کردیم از یک موضوعی چیزی میدونیم؛ خیلی زود فهمیدیم هیچ چی ازش نمیدونیم و یا برعکس! .
گاهی یه نفر بهمون چیزی گفت، رفتیم و با خودمون گفتیم "برو بابا! این چی حالیشه آخه؟!!" .. رفتیم! ولی با سر توی چاه.. .
افتادیم دنبال مرشدایی که کلی دور و بر شون مرید دلاجونی داشتن و غافل موندیم از "مرادی" که تک افتاده و جلوی چشممون بود؛ فقط یه خورده سر دل مون اضافه بود! تا به خودمون اومدیم دیگه "مراد" دل مون پریده بود!
هی!!!
[مکث]!
گاهی وقتا چه دیر میفهمیم که کی دوست بود و کی دشمن! اصلا شاید ندونیم "دوست" چیه؟ و "دشمن" ؟!
گاهی وقتا نمیدونی با خودت چند چندی! از کی خوشت میاد و با کی توی جنگی!
گاهی وقتا..
گاهی وقتا.. خیلی دلت میخواد بنویسی ولی نمیدونی از چی! خیلی دلت میخواد پر بکشی ولی نمیدونی کجا!بشوی اوراق اگر هم درس مایی
که علم عشق در دفتر نباشد
(حافظ)