در گوشه اگر نشسته، مبهوت شدم؛

بی هر حرکت، شبیه ماموت شدم؛

لطفا که جرقه در کنارم نزنید!!

چون یک تن خسته پر ز باروت شدم.شعر : هکیم - 28 مرداد 93