زان یونجه ی دیشبی بگو هست هنوز؟
از آنچه که میزدی بگو هست هنوز؟
در جمع خران بیا مرا راه بده
در جمع، کسی به این خری بگو هست هنوز؟


پ.ن:  مخاطب این شعر شاعران عزیزی که در صفات این زبان بسته شعر میگویند هستند.

پ.ن.: در ورود هکیم به اشعار خری سروده شد!